Warunki gwarancji na produkty grupy Continental

 1. Continental Opony Polska (COP) udziela gwarancji w imieniu producenta na produkt , bez limitu przebiegu, przez okres 60 miesięcy od daty produkcji lub do momentu osiągnięcia granicznego, dopuszczalnego przez przepisy zużycia czoła bieżnika (1,6 mm), w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

 2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produktu , wynikłe podczas ich eksploatacji z przyczyn tkwiących w ogumieniu, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.

 3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów:

 • z granicznie zużytym czołem bieżnika;

 • naprawianych, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz podmiot, który wykonał tę naprawę;

 • z nacinanym czołem bieżnika, bez względu na sposób i zakres tych czynności oraz podmiot, który je przeprowadził;

 • z nieczytelnym lub usuniętym/uszkodzonym (częściowo lub całkowicie) nr DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji;

 • nie posiadających europejskiej homologacji.

 1. Ewentualne reklamacje Użytkownicy mogą zgłaszać w:

 • upoważnionych Punktach Obsługi Gwarancyjnej (POG);

 • punktach zakupu ogumienia.

 1. Każda reklamacja może być rozpatrzona jedynie przez POG (dotyczy wyłącznie reklamacji zgłoszonych bezpośrednio do POG ) lub przez upoważnionego pracownika COP (dot. Reklamacji zgłoszonych we wszystkich w/w punktach). W uzasadnionych przypadkach COP rezerwuje sobie prawo do podjęcia nadrzędnej i ostatecznej decyzji dotyczącej reklamowanych produktów.

 2. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji, umożliwiającego COP i/lub POG jej rozpatrzenie, Użytkownik zobowiązany jest do:

 • dostarczenia reklamowanego produktu do w/w podmiotów (wymienionych w pkt. 4) w terminie maksymalnie 14 dni od dnia wykrycia wady;

 • dostarczenia reklamowanego produktu wraz z obręczą koła, na której był eksploatowany, jeśli wada ogumienia jest widoczna tylko po napełnieniu go ciśnieniem roboczym;

 • dostarczenia dowodu zakupu na reklamowany produkt;

 • udostępnienia pojazdu, na którym był eksploatowany reklamowany produkt do oceny stanu technicznego przez COP i/lub POG (lub inny upoważniony podmiot) na żądanie COP lub POG.

 1. COP oświadcza, że wszystkie reklamacje winny być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu do w/w podmiotów (wymienionych w pkt.4), przy czym COP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu tego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych od COP, a leżących po stronie Użytkownika i/lub podmiotów przyjmujących reklamację, wymienionych w pkt.4.

 2. W przypadku konieczności przeprowadzenia specjalistycznych badań reklamowanego produktu , w/w termin może ulec wydłużeniu, przy czym decyzję o wykonaniu takich badań w niezbędnym zakresie może podjąć wyłącznie COP, który poinformuje o tym fakcie podmiot, który przyjął reklamację przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji nie powinien być dłuższy niż 35 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji produktu.

 3. Uznanie reklamacji produktu nie nakłada na producenta żadnych zobowiązań odszkodowawczych. 10. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez osobę fizyczną tj. Użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji producenta (określonym w pkt.1 niniejszych warunków gwarancji), który w świetle Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, nabył towar konsumpcyjny - produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:

 • bezpłatnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad, lub zwrotu 100 % kosztów zakupu ogumienia, jeśli wada produktu ujawni się przed upływem 24 miesięcy od daty zakupu produktu.

 • wymiany produktu na nowy, wolny od wad pod warunkiem zapłacenia kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu, jeśli wada produktu ujawni się po upływie 24 miesięcy od daty jego zakupu;

 • zwrotu kosztu zakupu produktu , pomniejszonych o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu , jeśli wada produktu ujawni się po upływie 24 miesięcy od daty jego zakupu.

 1. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez Użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji producenta (określonym w pkt.1 niniejszych warunków gwarancji), który w świetle Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, nabył produkt w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:

 • wymiany produktu na nowy, wolny od wad, pod warunkiem zapłacenia kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu;

 • zwrotu kosztu zakupu produktu , pomniejszonych o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu;

 1. COP zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia każdej uznanej reklamacji, wymienionych w pkt.10 i 11 tj. wymiany produktu lub zwrotu kosztów. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu , w procesie wymiany będzie używany podobny produkt.

 2. Produkt, po uznaniu reklamacji na jego wadę przez POG i/lub COP oraz rozliczony zgodnie z decyzją COP w procesie wymiany produktu lub zwrotu kosztów (tj. zgodnie z możliwościami wymienionych w pkt.10 lub 11) w ramach niniejszej gwarancji staje się własnością COP.

 3. Gwarancja nie obejmuje wad produktów wynikających z:

 • nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których produkt narażony jest m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływanie substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, rozpuszczalników, materiałów ropopochodnych tj. paliw, olejów, smarów i ich pochodnych) oraz ozonu i wysokich temperatur;

 • używania opon niezgodnie z ich przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi;

 • nieprawidłowego montażu lub demontażu , w tym montażu produktu na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/ lub skorodowana oraz z zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta;

 • eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności ogumienia (określonej na boku każdego produktu ) i/lub dopuszczalnych nacisków na osie, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych odpowiednimi przepisami;

 • niedbalstwa, jazdy z nadmierną prędkością, niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy; a w szczególności z gwałtownego hamowania i przyśpieszania;

 • niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tuleji metalowo- gumowych, sprężyn, resorów , drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych, wspomagających hamulce i antypoślizgowych (m.in. ABS, EBS, ASR, ESP, BAS itp.);

 • eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w odniesieniu do zaleceń producenta pojazdu i/ lub producenta opon;

 • nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych;

 • wszelkich uszkodzeń mechanicznych (w tym m.in. wszelkich przecięć, przebić oraz uszkodzeń spowodowanych m.in.: ciałem obcym pomiędzy kołami bliźniaczymi, uderzeniem o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, itp.), w tym także spowodowanych oddziaływaniem na produkt substancji chemicznych (lub podobnie działających środków, w tym wymienionych w pkt.14 ), powodujących m.in.: uszkodzenie/degradację/przyspieszone starzenie produktu;

 • użycia produktu w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego;

 • pożaru, przyczyn naturalnych, lub spowodowanych innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą producenta pojazdu (np. pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp.).

 1. Gwarancja na produkt nie pokrywa:

 • kosztów spowodowanych zużyciem eksploatacyjnym jego składowych;

 • kosztów wezwania, holowania, dodatkowego czasu podróży i wynagrodzenia za pracę, przestoju pojazdu, rozładowania pojazdu, wynajęcia pojazdu zastępczego, ponownego załadunku itp.;

 • wszelkich strat ekonomicznych i szkód (obejmujących m.in. utratę zysku, przychodów, wartości firmy lub spodziewanych oszczędności);

 • roszczeń przedstawionych Użytkownikowi pojazdu przez osoby trzecie;

 • wszelkich innych uszkodzeń, szkód, strat i obrażeń, spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio wadą produktu , wadą wykonawczą lub spowodowaną niedbalstwem lub błędem pracowników wszystkich podmiotów świadczących usługi serwisowe dla ogumienia.

 1. Zgodnie z postanowieniami pkt.15 wszelkie w/w roszczenia odszkodowawcze skierowane do producenta lub COP są wykluczone. Jednocześnie żadnego z postanowień punktu 15 nie można traktować jako wyłączenia lub ograniczenia lub próby wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności producenta , wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 2. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego (Użytkownika) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

UWAGA!
Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem opon Continental Opony Polska, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w związku z ewentualną reklamacją jakościową, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta naszego sklepu. Pomożemy w sprawnym załatwieniu reklamacji.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dokument zakupu (faktura lub paragon).

 

* Ceny zawierają podatek VAT 23%. Ceny katalogowe to sugerowane ceny producentów.
* Cena towaru nie zawiera usługi montażu.
* Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.