Warunki gwarancji na produkty marki Vredestein

Warunki gwarancji opon firmy VREDESTEIN

 

Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu wynikłe podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.

 

Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres gwarancyjny wynoszący 3 (trzy) lata, liczony od daty zakupu Produktu lub do momentu osiągnięcia Całkowitego zużycia Produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikających z:

 

1) nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie ze standardami branży oponiarskiej i użytkowania Produktu, podczas których narażony jest on w szczególności na

odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji chemicznych i wysokich temperatur,

2) eksploatacji Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi,

3) nieprawidłowego montażu lub demontażu Produktu,

4) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności Produktu określonej przez Producenta i/lub dopuszczalnych nacisków na osi,

wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez obowiązujące przepisy,

5) niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym w szczególności jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownego hamowania lub przyspieszania,

6) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu,

7) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji Produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych,

8) eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu i/lub Producenta,

9) wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych,

10) użycia w zawodach sportowych lub innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,

11) zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi okolicznościami, pozostającymi poza kontrolą producenta pojazdu i Producenta, w tym w szczególności takich jak: wypadek

drogowy, pożar, powódź, itp.

 

Gwarancja nie obejmuje Produktów:

1) naprawianych, bez względu na sposób naprawy i podmiot, który naprawy dokonał,

2) bieżnikowanych, bez względu na technologię, jakość wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces,

3) z nieczytelnym, usuniętym lub uszkodzonym numerem DOT.

4) całkowicie zużytych.

 

Celem skorzystania z gwarancji Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Produkt do miejsca jego zakupu.

 

Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie stosownego protokołu.

 

W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Produktu do podmiotu wskazanego w punkcie 7 powyżej, w

terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty wykrycia wady,

 

Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w punkcie 9 wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

 

Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie przez Uprawnionego z gwarancji ważnej Karty Gwarancyjnej zawierającej datę sprzedaży, dane Produktu oraz pieczęć Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji.

 

Gwarant oświadcza, iż reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego Produktu do miejsca jego zakupu, przy czym Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu powyższego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych od Gwaranta, a leżących po stronie Nabywcy i/lub podmiotu przyjmującego reklamację.

 

W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu zgłoszoną w okresie obowiązywania gwarancji, określonym w punkcie 4 powyżej, Nabywca ma prawo:

 

1) do bezpłatnej wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie pierwszych 12 miesięcy użytkowania Produktu,

2) do obniżenia kosztu zakupu Produktu, jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie po upływie pierwszych 12 miesięcy użytkowania Produktu. Koszt zakupu Produktu zostanie

pomniejszony o kwotę odpowiadającą Procentowemu Stopniowi Zużycia Produktu. Przez koszt zakupu Produktu rozumie się aktualną na dzień obniżenia kosztu zakupu Produktu, cenę detaliczną Produktu.

 

W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę na zakupiony Produkt faktury VAT, przyjmuje się, że Uprawniony z gwarancji będzie wykorzystywał Produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Prawa i obowiązki stron wynikających z niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.

 

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

* Ceny zawierają podatek VAT 23%. Ceny katalogowe to sugerowane ceny producentów.
* Cena towaru nie zawiera usługi montażu.
* Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.